Obrazy Medytacyjne
Bella Italia II
Podróże artystyczne ,,Bella Italia\"
Z malowanej skrzyni. Od konkretu do abstrakcji
Uczta W Poście
Ada Jędrych \"Weduta Olsztyńska\"
Pamięć i Tożsamość
Jarosław Puczel Gra w malarstwie
Ada Jędrych Genius loci
Rzeźba Tomasz&Edyta

                               rozwiń wszystko (26)


Łukasz Szwaj - fotografia Warmia
Łukasz Szwaj - fotografia Francja
Łukasz Szwaj - fotografia WłochyUczta W Poście
Ada Jędrych \"Weduta Olsztyńska\"
Pamięć i Tożsamość
Jarosław Puczel ,,Gra w malarstwie\"
Ada Jędrych \"Genius loci\"
,,Rzeźba\" Edyta Jurkowska i Tomasz Witkowski
Od-Jazz-dy
5 lat galerii Art Deco Żywe archiwum sztuki
Włoskie impresje
Z malowanej skrzyni

                               rozwiń wszystko (28)
ArtDeco
10-686 Olsztyn
ul. Wilczyńskiego 6A/37
tel./fax 089 541 76 88

Galeria służy profesjonalnym doradztwem klientom indywidualnym i firmom w zakresie aranżacji wnętrz zakupionymi u nas obrazami. Prezentujemy dzieła sztuki w pomieszczeniach klientów. Informacje dotyczące sprzedaży prac można uzyskać telefoniczne lub począ elektroniczną.

Galeria „Art Deco”, mająca swoją siedzibę w Olsztynie, istnieje od 1999 r. Zajmuje się promocją, prezentacją i sprzedażą dzieł sztuki współczesnej. Jest galerią prywatną, całkowicie niezależną, nie jest związana z żadną instytucją i nie ma żadnego wsparcia finansowego. Prowadzona przez Mieczysławę i Mariana Szwajów, przy współpracy z artystami związanymi z tym miejscem. Przestrzeń wystawienniczą stanowią dwa pomieszczenia o powierzchni 76m.
Podstawowy kierunek działania galerii stanowi promocje młodych artystów, których dokonania twórcze cechuje dojrzałość artystyczna. Drugi nurt to prezentacja artystów o uznanej pozycji w sztuce.

Program wystawienniczy ma charakter otwarty prezentowane jest malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika. Działalność wystawiennicza obejmuje prezentacje indywidualne, zbiorowe i tematyczne. Galeria posiada stałą ekspozycję prac ilustrujących zabytki architektury oraz piękno przyrody Warmii i Mazur.

Obok działalności wystawienniczej Galeria „Art Deco” realizuje program o charakterze edukacyjnym, służący promocji współczesnych idei artystycznych oraz upowszechnianiu zainteresowań i form uczestnictwa we współczesnej kulturze artystycznej.

Galeria prowadzi dokumentację: kronikę galerii, katalogi, fotografie, wycinki prasowe, recenzje, noty biograficzne artystów.

Galeria świadczy usługi w zakresie profesjonalnej oprawy obrazów, grafik, akwarel, fotografii oraz innych nietypowych obiektów. Udziela również porad i konsultacji artystycznych.


Ważniejsze wystawy zbiorowe zrealizowane w latach 2001-2010:

2002-2005 – W zielonościach i błękitach. Pejzaż Warmii i Mazur (cykl 4 wystaw).

2002 – Spotkania. Nowa sztuka z dawnej (wystawa prac 30 artystów).

2003 – Portret liryczny (wystawa prac 17 artystów). 2003-2005 – Portrety miasta (cykl 3 wystaw).

2004 – Gry rysunkowe (wystawa prac Hieronima Skurpskiego).

2004 – Spotkania. Romantyczne i sentymentalne.Ikony współczesności.

2006 – Z malowanej skrzyni. Poetyka ludowa Warmii i Mazur.

2007 – Żywe archiwum sztuki. 5 lat działalności galerii Art Deco.

 2008 – Od-Jazz-dy.

2009 – Pamięć i tożsamość. Pamięć zagubiona (cykl 2 wystaw).

2009 – Podróże artystyczne. Le nostalgia Italiane (wystawa fotografii).

2010 – Uczta w poście (wystawa prac 32 artystów).


Ważniejsze wystawy indywidualne:

Hieronim Skurpski, Tomasz Witkowski, Jerzy Ruszczyński, Jarosław Korzeniewski, Zbigniew Urbalewicz, Danuta Krajewska, Iwona Bolińska-Walendzik, Agnieszka Odrakiewicz, Dariusz Dąbrowski, Ada Jędrych, Edyta Jurkowska, Jarosław Puczel i Marian Szwaj.

 


Gallery offers to individual clients and firms professional consulting in the field of indoor design with paintings that have been bought in the Gallery. We exhibit works of art in customers’ places. Information about seles works may be recieved through e-mail or phone.

 

“Art Deco” gallery, which is situated in Olsztyn, exists since 1999. It takes up promotion, presentation and selling of modern art works. It is a private gallery, independent one, with no refunds and is not connected with any institution. It is run by Mieczyslawa and Marian Szwaj, cooperating with artists connected with this place. Exposition space is composed of two rooms with the area of 76 sq m.

 

The main field of working is to promote young artists whose art achievements are characterized by creative maturity. Other direction is to present well know and recognised artists.

 

Exhibit program is open. Paintings, drawings, sculptures, graphics are presented. Exhibit works include individual, group and thematic presentations. The gallery owns constant exposition of works that present architecture monuments and beauty of Warmia and Mazury.

 

Beside the exhibit activity the Gallery fulfils the educational program, that is held to promote modern artistic ideas and popularisation interests and form of participation in modern artistic culture.

 

Gallery leads the documentation: chronicle of gallery, catalogues, photographs, press fragments, biography notes.

 

Gallery offers services of professional framing painting, graphics, photographs, watercolors and other untypical objects. Offers professional help and art advice.


Die Galerie dient zur professionellen Beratung nicht nur für den individuellen Kunden sondern auch für Firmen. Wir präsentieren die Kunstwerke in dem Raum des Kunden. Die Informationen betreffend desVerkaufs des Werkes kann man telefonisch oder per E-Mail einholen.

 

Die Galerie „Art Deco“, die sich im Olsztyn befindet, existiert seit 1999. Sie beschäftigt sich mit der Promotion, Präsentation und  Werbeverkauf  der modernen Kunstwerken. Das ist eine ganz unabhängige, private Galerie. Sie ist mit gar keiner Institution verbunden und hat keine finanzielle Unterstützung.

Sie wird in der Zusammenarbeit mit Mieczysława und Marian Szwajów und den Künstlern, die mit dem Ort verbunden sind, betrieben.  Der Ausstellungsraum besteht aus zwei Räumen, die insgesamt 76m² Nutzfläche zur Verfügung stellen.

 

Das wichtigste bei unserer Galerie ist die Promotion der jungen Künstler, die das Werk in erster Linie mit künstlerischem Niveau und einer begeisternden Reife darstellen. Die zweitwichtigste Richtung ist die Vorstellung von Künstlern, die in der Kunstwelt eine angesehene Position vertreten.

 

Das Ausstellungsprogramm hat ein freier Charakter wo Malerei, Zeichnung, Skulptur und Grafik präsentiert werden. Die Ausstellungstätigkeit umfasst Individuelle-, Gruppen- und Thematische- Präsentationen. Die Galerie besitzt eine unveränderliche Ausstellung von Werken die Sehenswürdigkeiten und die Schönheit der Natur (Denkmäler) von Ermland und Masuren offenbaren.  

 

Neben der Ausstellungstätigkeit realisiert die Galerie „Art Deco“ auch ein Ausbildungsprogramm, die für eine Promotion der künstlerischen Idee, für die Verbreitung von Interessen in einer Form von Teilnahme in der gegenwärtigen Kunstkultur dient.

 

Die Galerie führt eine Dokumentation vor: Galeriechroniken, einem Katalog, Fotografien, Presseausschnitte, Rezensionen und biographischen Noten von den Künstlern.

 

Die Galerie erbringt  die Dienstleistungen im Bereich des Professionellen Einrahmens von Gemälden, Grafik, Aquarell, Fotografie und anderen ungewöhnlichen Gegenständen. Sie gibt auch Hinweise und Konsultationen betreffend der Kunst. 
 

  

 

 Wystawy zbirowe: np. Z malowanej skrzyni. Poetyka ludowa Warmii i Mazur Wystawy indywidualne: np. wystawa grafikii Agnieszki Odrakiewicz- ,,Powroty"

 

 

 

 

 Udział w życiu kulturalnym miasta : Parada Historyczna 2003/2005

 

 

Aranżujemy wnętrza naszymi obrazami. Udziela również porad i konsultacji artystycznych


                                                                                        top | strona główna | galeria | usługi | kontakt | księga gości | Artneo